Warunki

Crypto Genius Pty Ltd ("Firma", "my", "nasz" lub "my") zapewnia pośrednio poprzez swoje oprogramowanie i stronę internetową ("Witryna") pewne usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i pokrewne ("Usługa"; użytkownicy Usługi będą określani jako "Użytkownicy", "Ty" lub "Twój"). Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu ("Warunki") regulują dostęp i korzystanie z Serwisu i Usług przez Użytkowników. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się w celu korzystania, pobierając, udostępniając lub w inny sposób korzystając z Witryny lub używając jakichkolwiek skryptów oprogramowania dostarczonych przez nas w celu udostępnienia lub umożliwienia korzystania z Witryny, wyrażasz zgodę zarówno na niniejsze Warunki, jak i na naszą Politykę Prywatności, które mogą być modyfikowane lub w inny sposób zmieniane od czasu do czasu według naszego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny będzie równoznaczne z akceptacją takich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, nie klikaj przycisku "AKCEPTUJ" i nie korzystaj z Witryny.

1. Korzystanie z Witryny i Usług
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać z Witryny w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, modyfikować, aktualizować lub w inny sposób zmieniać Witrynę lub Usługi, w tym zaprzestać dostarczania części lub całości Witryny i/lub Usług lub modyfikować lub usuwać dowolną zawartość dostępną za pośrednictwem Witryny lub Usług, bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z Witryny i Usług jest nieważne w miejscach, w których jest zabronione. Korzystając z Witryny i Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszelkie przesłane przez Ciebie informacje (jeśli dotyczy) są prawdziwe i dokładne; (b) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji; (c) jesteś co najmniej pełnoletni w Twojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie przez użytkownika z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje naruszania żadnego obowiązującego prawa lub przepisów ani żadnych zobowiązań prawnych lub umownych, jakie użytkownik może mieć wobec strony trzeciej, a użytkownik przestrzega i będzie zawsze przestrzegał wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów w związku z korzystaniem z Usług i Witryny, wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Usług i Witryny, w tym bez ograniczeń usług związanych w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami Trzecimi, zgodnie z definicją tych terminów w niniejszym dokumencie.

Podpunkty (a)-(d) będą określane łącznie jako "Zobowiązania i gwarancje użytkowników".

Korzystając z Usług lub Strony Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma może według własnego uznania, ale nie jest do tego zobowiązana, sprawdzić, czy którykolwiek lub wszystkie Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione przez dowolnego Użytkownika, a ponadto Użytkownik zgadza się, że Firma nie jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione, ani za zawieszenie, zakończenie lub uniemożliwienie korzystania z Usług lub Strony przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika. Użytkownik rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych ocen, decyzji i oszacowań dotyczących tego, czy nawiązać kontakt z jakąkolwiek Stroną Trzecią lub w jakikolwiek inny sposób współdziałać z jakąkolwiek Stroną Trzecią. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu Spółce.

Firma zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia Użytkownikowi Usług za lub bez powiadomienia, według własnego uznania, bez względu na to czy dowiedziała się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (poprzez raporty dostarczone jej przez innych Użytkowników lub w inny sposób) przez Ciebie lub innego Użytkownika, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez odstępstw od powyższego, Firma wyraźnie zrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub odszkodowania wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) wszelką nieścisłością, nieterminowością lub niekompletnością oświadczeń Użytkownika lub Strony Trzeciej; oraz (ii) błędnymi oświadczeniami i/lub fałszywymi oświadczeniami złożonymi, czy to w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produkty lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług, rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi oferują jedynie platformę przeznaczoną do pomocy Użytkownikom w dotarciu, zakupie i/lub korzystaniu z różnych produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych sprzedawców i/lub usługodawców, poprzez reklamy lub promocje prowadzone przez nas (odpowiednio, "Produkty" i "Strony Trzecie").

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma: (a) nie zatrudnia, nie poleca ani nie popiera żadnej ze Stron Trzecich ani Produktów, odpowiednio, ani żadnej z powiązanych z nimi stron, i nie ma żadnej kontroli nad działaniami lub zaniechaniami żadnej ze Stron Trzecich, ich działalnością, produktami lub usługami; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Stron Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, cen, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych cech, ani dotyczących interakcji lub kontaktów Użytkownika z jakimikolwiek Stronami Trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących praw własności lub innych praw lub funkcji czy aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych zezwoleń, pozwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób oraz na korzystanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub na Stronie lub poza nią. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania lub weryfikowania informacji dotyczących Osób Trzecich i/lub Użytkowników, Produktów lub innych funkcji związanych z Witryną lub Usługami, dlatego też Użytkownik powinien zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Usług lub Witryny lub w inny sposób.

Firma wyraźnie zrzeka się, a użytkownik wyraźnie zwalnia Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub odszkodowania wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane ze Stronami Trzecimi, Produktami, Usługami i Stroną lub interakcjami lub kontaktami użytkownika z jakimikolwiek Stronami Trzecimi, w tym bez ograniczeń z działaniami i/lub zaniechaniami Stron Trzecich w jakikolwiek sposób korzystających z Usług lub Strony lub związanych z nimi w jakikolwiek sposób. Korzystając z Usług lub Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie oraz połączenia, interakcje, zakupy lub wszelkie inne podejmowane przez siebie działania oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, Firma nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w inny sposób nie udostępnia Użytkownikowi żadnych Produktów ani usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Produkty lub usługi zakupione przez Użytkownika od jakiejkolwiek Strony Trzeciej, w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do wsparcia i konserwacji, usterek, błędów, awarii, szkód lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju.

2. Ograniczenia
Bez odstępstw od postanowień Sekcji 1, Użytkownik nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na: (a) odtwarzania kodu źródłowego Witryny lub Usług lub podejmowania prób jego odnalezienia; (b) korzystania z Witryny lub Usług z naruszeniem obowiązującego prawa lub przepisów, w tym między innymi zamieszczania, publikowania, udostępniania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiowania, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych Witryny, Usług lub treści którejkolwiek z Witryn lub Usług; (d) podejmowania prób wyłączenia lub obejścia jakiegokolwiek mechanizmu bezpieczeństwa lub kontroli dostępu do Witryny lub Usług; (e) projektowania lub pomocy w projektowaniu cheatów, exploitów, oprogramowania automatyzującego, botów, hacków, trybów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich w celu modyfikacji lub zakłócania działania Witryny lub Usług; (f) korzystania z Witryny lub Usług lub nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami w celu naruszania obowiązującego prawa lub przepisów; (g) podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub Usług, innych Kont Użytkowników, jak określono poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci podłączonych do Witryny lub Usług; oraz (h) zbierania lub gromadzenia w inny sposób informacji o Użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli użytkownik zamieszcza, publikuje, udostępnia lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Witryny i/lub korzystając z Usług jakiekolwiek treści, oświadcza i gwarantuje, że takie treści przedstawiają dokładny i pełny obraz wszelkich produktów lub usług w nich opisanych, są zgodne z niniejszymi Warunkami i nie: (a) naruszają praw własności intelektualnej, praw moralnych lub praw do wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej; (b) zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, seksualnie sugestywnych lub w inny sposób obraźliwych (w tym materiałów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) zawierają robaków, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania; (d) naruszają jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji dotyczących reklamy lub marketingu; oraz (e) podejmują jakiekolwiek działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę.

Zamieszczając, przesyłając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przekazując dowolne treści za pomocą Strony lub Usług, użytkownik niniejszym nieodwołalnie udziela Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym i/lub sublicencjom ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na publikowanie, udostępnianie, wyświetlanie i przekazywanie w inny sposób takich treści w dowolnej, uzasadnionej formie, według uznania Firmy. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia dowolnych treści według własnego uznania i bez uprzedzenia, w tym bez ograniczeń wszelkich treści naruszających powyższe gwarancje lub interesy Spółki, a użytkownikowi nie przysługują żadne prawa ani roszczenia w związku z takimi decyzjami i działaniami.

Firma nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczone, opublikowane, przesłane, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez Użytkowników, jakiekolwiek produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczonymi, opublikowanymi, przesłanymi, udostępnionymi lub w inny sposób udostępnionymi przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Usług niniejszym oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z powyższym.

3. Materiały promocyjne i biuletyny informacyjne
W uzupełnieniu postanowień punktu 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dostarczanie Użytkownikowi przez Spółkę materiałów promocyjnych i biuletynów ("Materiały Promocyjne i Biuletyny") za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i SMS, faksu, poczty, automatycznego wybierania numerów lub innych środków, zgodnie z wyłącznym uznaniem Spółki, a także na otrzymywanie takich Materiałów Promocyjnych i Biuletynów.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Materiały Promocyjne i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich i wyraża zgodę na otrzymywanie takich reklam jako części Materiałów Promocyjnych i Newsletterów. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się ze Spółką, wysyłając prośbę pocztą elektroniczną, informując Spółkę o swojej odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Promocyjnych i Biuletynów.

4. Własność intelektualna
Firma jest właścicielem wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Witrynie i Usługach, udoskonaleniach, pochodnych, poprawkach błędów lub ulepszeniach Witryny i Usług; oraz (b) nazwach handlowych, znakach towarowych i logo Firmy, które przez cały czas pozostają wyłącznie w posiadaniu Firmy. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub innych komunikatach do sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych oznaczają jedynie prawo do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym prawa własności intelektualnej, dostarczone, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez użytkowników za pośrednictwem Strony i/lub Usług, a Firma nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

5. Prywatność
Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, nie gromadzić ani w inny sposób nie utrzymywać w swoim posiadaniu i nie wykorzystywać żadnych treści dostarczanych przez Usługi i Stronę bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapisywania, gromadzenia lub utrzymywania w inny sposób w swoim posiadaniu i wykorzystywania wszelkich treści i informacji publicznych, w tym informacji, które mogą osobiście zidentyfikować Użytkownika, innego Użytkownika lub Stronę Trzecią lub opisać jego osobiste zainteresowania. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego i dozwolonego wykorzystania takich treści i informacji publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w Polityce Prywatności Spółki. Bez odstępstw od postanowień punktu 1 powyżej, Firma nie sprawdza, nie testuje, nie potwierdza, nie zatwierdza ani w żaden inny sposób nie weryfikuje takich treści i informacji publicznych. Każdy Użytkownik zamieszczający, przesyłający, udostępniający lub w inny sposób udostępniający takie treści lub informacje publiczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za te treści lub informacje publiczne, w tym za wszelkie informacje od osób trzecich i wymagane zgody. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad, a użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA NIE JEST USŁUGĄ PRZECHOWYWANIA TREŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE LUB USUNIĘTE TREŚCI LUB INFORMACJE PUBLICZNE. UŻYTKOWNIK POWINIEN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE KAŻDA TREŚĆ zamieszczana, przesyłana, udostępniana lub udostępniana w inny sposób MOŻE BYĆ CZYTANA, ZBIERANA I UŻYWANA PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ MOŻE BYĆ UŻYWANA DO PRZESYŁANIA NIEZNANYCH TREŚCI.

6. Linki
Witryna lub Usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane z witrynami, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami oferowanymi przez osoby trzecie. Firma nie ma kontroli i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tych treści lub jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przekazywanych za ich pośrednictwem, lub w inny sposób dostarczanych przez osoby trzecie. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TAKICH ŁĄCZY LUB INNYCH TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE ŁĄCZA LUB INNE TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM UŻYTKOWANIA I ZASADOM OCHRONY PRYWATNOŚCI TAKICH STRON TRZECICH ORAZ ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI, PRAKTYKI BIZNESOWE LUB INNE ZASADY TAKICH STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK powinien dokładnie zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do TAKIEJ STRONY TRZECIEJ. FIRMA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE STRONY TRZECIE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ICH WYNIKU, A UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KONTROWERSJE, ROSZCZENIA, POZWY, OBRAŻENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TAKIMI STRONAMI TRZECIMI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, PRYWATNOŚCI, INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, REKLAM, OPŁAT, PRODUKTÓW I/LUB USŁUG.

7. Zastosowania zabronione
Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi (chyba, że Firma zezwoli na to łącząc Użytkowników ze Stronami Trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Strona i Usługi nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę lub organizację do rekrutacji na inną stronę, pozyskiwania, reklamowania lub kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawarcia umowy lub w jakimkolwiek innym celu dla firmy nie związanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług i Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedawania innym Użytkownikom bez ich wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki zezwalają na to w inny sposób.

8. Wsparcie
Użytkownicy mogą skontaktować się z Firmą w sprawie pomocy technicznej dotyczącej Witryny i Usług, wysyłając wiadomość e-mail

9. Zastrzeżenia
Firma podejmuje uzasadnione wysiłki, aby zapewnić, że jej technologia zapewnia bezpieczeństwo Witryny i Usług. Jednak żadna technologia nie jest 100% bezpieczna. W związku z tym, choć Firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik korzysta z Witryny i Usług według własnego uznania i na własne ryzyko. Witryna i Usługi są dostarczane na zasadzie "TAK JAK JEST" i "TAK JAK DOSTĘPNE" bez jakichkolwiek gwarancji. Firma wyraźnie wyłącza wszelkie dorozumiane lub ustawowe gwarancje jakiegokolwiek rodzaju dotyczące Strony i Usług, w tym bez ograniczeń gwarancje tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu wykonania. Firma nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub stosowności jakiegokolwiek handlu, transakcji lub zaangażowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje lub zobowiązania podjęte przez Użytkownika, a Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich transakcji i zobowiązań. Użytkownik nie może pociągać Spółki, jej kierownictwa, pracowników ani podmiotów powiązanych do odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub decyzje podjęte przez Użytkownika. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez Użytkownika od Spółki lub jej członków zarządu, pracowników lub podmiotów powiązanych, nie będą stanowić gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Zasadach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się polegać na takich informacjach, czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Firma nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnych innych cech Osób Trzecich, Produktów ani żadnych innych informacji dostarczanych, konsumowanych lub w inny sposób udostępnianych (dalej w tym rozdziale: "Cechy"). Za każdą Cechę odpowiada wyłącznie odpowiednia Strona Trzecia lub Użytkownik korzystający z niej, zależnie od sytuacji, lub korzystający z Usług lub Strony. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może podjąć działania w przypadku wykrycia niezgodności, o czym zadecyduje według własnego uznania, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na kontakt z treściami lub innymi informacjami, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla Użytkownika.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne sieci telefonicznej lub linii, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie poczty elektronicznej spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie lub na którejkolwiek ze Stron lub Usług lub ich kombinacji, w tym za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia Użytkowników lub komputerów, telefonów komórkowych lub innych urządzeń związanych z lub wynikających z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku ze Stroną lub Usługami. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, w tym Użytkowników, zarówno online, jak i offline, oraz operatorów stron zewnętrznych.

W żadnym wypadku Spółka ani żaden z jej urzędników, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony lub Usług, niezależnie od tego, czy szkody te są możliwe do przewidzenia i czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

11. Odszkodowanie
Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i chronił Spółkę przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które Spółka może ponieść w związku z jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, działaniami lub innymi postępowaniami osób trzecich wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika lub korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Różne
Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu, z wyłączeniem przepisów dotyczących wyboru prawa i bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Postępowanie Użytkownika może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym i krajowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące Witryny lub Usługi będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwe sądy angielskie. Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń zbiorowych przeciwko Spółce, a korzystając z Witryny lub Usług, wyraża zgodę na zrzeczenie się praw do wnoszenia takich roszczeń zbiorowych.

Wszelkie powództwa przeciwko Spółce muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiego powództwa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ono zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym stopniu osiągnie efekt pierwotnego postanowienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie tworzy pomiędzy użytkownikiem a Spółką relacji typu agencja, zatrudnienie, joint venture lub partnerstwo, ani nie umożliwia użytkownikowi działania w imieniu Spółki. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Spółką a użytkownikiem w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu.

Wszelkie powiadomienia, które Spółka może być zobowiązana przekazać Użytkownikowi, czy to na mocy prawa, czy też zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą być przekazywane przez Spółkę na dane kontaktowe podane przez Użytkownika w informacjach o Koncie lub inne, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich komunikatów i powiadomień w taki sposób.

Użytkownik nie może scedować żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczenie działań lub środków zaradczych dostępnych Spółce w odniesieniu do wszelkich zabronionych działań lub zachowań. Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi zgody ani zrzeczenia się, a Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego postanowienia według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszego dokumentu nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub niedotrzymania warunków.

pl_PLPolish